Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła znak: WA.6733.3.2021 z dnia 2021-04-12
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła znak: WA.6733.3.2021 z
dnia 2021-04-12 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego
13.04.2021 więcej
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia 06 kwietnia 2021 r.
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Krośnie z dnia 06 kwietnia 2021 r.
12.04.2021 więcej
Konsultacje społeczne projektu zmian w Regulaminie Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego
Konsultacje społeczne projektu zmian w Regulaminie Jasielskiego
Budżetu Obywatelskiego.
16.04.2021 więcej
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła z 15 kwietnia 2021 r.
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła
15.04.2021 więcej
Informacja Burmistrza Miasta Jasła z 14 kwietnia 2021 r.
W sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta
Jasła, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.
14.04.2021 więcej
Informacja Burmistrza Miasta Jasła z 08-04-2021 r.
w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 08
kwietnia 2021 r. do dnia 28 kwietnia 2021 r. włącznie został
wywieszony wykaz nieruchomości położonej w Jaśle,
przeznaczonej do oddania w najem, obejmujący część działki
ewid. nr 1375/7 obr. 7 – Południe.
08.04.2021 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła z 8 kwietnia 2021 r.
w związku z wnioskiem Inwestora Orion Engineered Carbons Sp. z
o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą:
„Budowa ekranu akustycznego dla ograniczenia hałasu z
reaktorów zakładu Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. w Jaśle
08.04.2021 więcej
Ogłoszenie Dyrektora MOPS w Jaśle w sprawie udziału w komisji konkursowej
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle
informuje, że istnieje możliwość uczestniczenia osób
reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty z
wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w
konkursie, w pracach komisji konkursowej powołanej do
opiniowania złożonych ofert na realizację w/w zadania.
08.04.2021 więcej
Ogłoszenie o przetragu na wynajem nieruchomości przy ul. Kwiatowej
Burmistrz Miasta Jasła ogłasza przetarg ustny nieograniczony na
najem nieruchomości przy ul. Kwiatowej w Jaśle. Przedmiotem
przetargu jest najem zadaszonego baru grillowego z tarasem o
łącznej powierzchni 96,00m2 z przeznaczeniem na działalność
gastronomiczną zlokalizowany na terenie rekreacyjno-sportowym
przy ul. Kwiatowej w Jaśle oraz dwie sztuki rowerków wodnych ze
sprzętem ratunkowym.
08.04.2021 więcej
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w 2021 r.
a) usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług
opiekuńczych nad osobami, które ze względu na stan zdrowia lub
niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z
niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z
podstawowych czynności dnia codziennego; b) specjalistycznych
usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dorosłych osób oraz
dzieci z zaburzeniami psychicznymi;
02.04.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się