Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie Dyrektora MOPS o otwartym konkursie ofert z dn. 29.11.2021 r.
Burmistrz Miasta Jasła informuje o możliwości składania ofert
na realizację w 2022r. w formie powierzenia zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób polegającego na świadczeniu: 1. usług opiekuńczych, w
tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które ze
względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają
opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego
wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia
codziennego; 2. specjalistycznych usług opiekuńczych
świadczonych na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami
psychicznymi; 3. specjalistycznych usług opiekuńczych
świadczonych na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi; w tym
usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób zakażonych
COVID-19 oraz przebywających w kwarantannie z zastrzeżeniem,
że świadczenia tych usług nie będą zabraniały
obowiązujące przepisy lub decyzje odpowiednich organów.
29.11.2021 więcej
Ogłoszenie Dyrektora MOPS o otwartym konkursie ofert z dn. 29.11.2021 r.
Burmistrz Miasta Jasła informuje o możliwości składania ofert
na realizację w 2022r. w formie powierzenia zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób polegającego na świadczeniu: usług opiekuńczych w
miejscu zamieszkania dla osób z terenu Miasta Jasła w wieku
60+, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które
ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają
opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego
wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia
codziennego ,w tym usług opiekuńczych świadczonych na rzecz
osób zakażonych COVID-19 oraz przebywających w kwarantannie z
zastrzeżeniem, że świadczenia tych usług nie będą
zabraniały obowiązujące przepisy lub decyzje odpowiednich
organów.
29.11.2021 więcej
Obwieszczenia i decyzja z 25 listopada 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pod nazwą: "Adaptacja istniejącej instalacji
produkcyjnej do przetwarzania odpadowego styropianu od
zewnętrznych dostawców na terenie Fabryki Styropianu Arbet Sp.
J. Oddział w Jaśle"
25.11.2021 więcej
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle z dnia 17 listopada 2021 r.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle na wniosek Przedsiębiorstwa
Robót Drogowo - Mostowych sp. z o.o. w Jaśle wszczął
postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
usługę wodną w zakresie poboru wody podziemnej z utworów
trzeciorzędowych poprzez ujęcie S-2, zlokalizowane na działce
o nr ewid. 1961, obręb identyfikacyjny 180501_1.0008 Centrum w
mieście Jasło, powiat jasielski o głębokości 50,0mppt, dla
potrzeb technologicznych zakładu.
22.11.2021 więcej
Informacja Burmistrza Miasta Jasła z 16.11.2021 r.
W siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 16
listopada 2021 r. do dnia 7 grudnia 2021 r. włącznie został
wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta
Jasła, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w
trybie bezprzetargowym w szczególności działki ewidencyjne nr
1966/13 o pow. 0,0189 ha i nr 1964/5 o pow. 0,0133 ha, położone
w Jaśle, obręb 8 – Centrum.
16.11.2021 więcej
Informacja Burmistrza Miasta Jasła z 16.11.2021 r.
W siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 16
listopada 2021 r. do dnia 7 grudnia 2021 r. włącznie został
wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta
Jasła, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany w
szczególności działka ewidencyjna nr 1966/12 o pow.0,0255 ha,
położona w Jaśle, obręb 8- Centrum.
16.11.2021 więcej
Informacja Burmistrza Miasta Jasła z 15.11.2021 r.
W siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 15
listopada 2021 r. do dnia 6 grudnia 2021 r. włącznie został
wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta
Jasła, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, w
szczególności działka ewidencyjna nr 305 o powierzchni 0,0349
ha położona w Jaśle, obręb ewidencyjny Nr 17 - Bryły.
15.11.2021 więcej
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą:
"Montaż instalacji do produkcji płyt budowlanych z materiałów
odpadowych w zaprojektowanej hali przemysłowej na terenie
działek o nr ewid: 3221/21 i 3001/3 w Jaśle.
15.11.2021 więcej
Informacja Burmistrza Miasta Jasła z 15.11.2021 r.
W siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle zostało podane do publicznej
wiadomości ogłoszenie z dnia 15 listopada 2021 r. o przetargu
ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w Jaśle obręb nr 3A – PGR, obejmującej działkę
ewid. nr 1/140 o powierzchni 0,0280 ha.
15.11.2021 więcej
Informacja Burmistrza Miasta Jasła z 10.11.2021 r.
W siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 10
listopada 2021 r. do dnia 1 grudnia 2021 r. włącznie został
wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta
Jasła, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, w
szczególności działka ewidencyjna nr 1684/13 o powierzchni
0,0260 ha położona w Jaśle, obręb ewidencyjny Nr 09 –
Górka.
10.11.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się