Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27.02.2020 r.
w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 27.02.2020
r. do 18.03.2020 r. włącznie został wywieszony wykaz
nieruchomości położonej w Jaśle obręb nr 7 – Południe -
obejmujący garaż nr 1 o pow. 1,72 m² usytuowany na działce
ewid. nr 793/7 – przeznaczonej do oddania w najem w trybie
bezprzetargowym, na czas nieoznaczony.
27.02.2020 więcej
Informacja z 19 lutego 2020 r.
Podaje się do publicznej wiadomości że Dyrektor Zarządu
Zlewni w Jaśle na wniosek Miasta Jasła reprezentowanego przez
Burmistrza Miasta Jasła wszczął postępowanie w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie
odprowadzania wód opadowych lub roztopowych spływających z
ulicy Wodnej w Jaśle w granicach działki nr 233/1 poprzez
istniejące 2 studzienki z kratami ściekowymi wpięte
bezpośrednio do betonowego przepustu znajdującego się na rowie
odwadniającym.
26.02.2020 więcej
Informacja z dnia 18 lutego 2020 r.
Podaje się do publicznej wiadomości że Dyrektor Zarządu
Zlewni w Jaśle na wniosek Miasta Jasła wszczął postępowanie
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych
spływających z terenu ulicy Konopnickiej poprzez istniejący
wylot do wód powierzchnowych potoku Warzyckiego
26.02.2020 więcej
Obwieszczenie z 26.02.2020 r.
w sprawie wydania decyzji stwierdzającej brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pod nazwą: "Zmiana procesu odzysku
prowadzonego przez ANPOL S.C. w Jaśle przy ul. 3 Maja 101 w
istniejącej instalacji do przetwarzania odpadów
niebezpiecznych."
26.02.2020 więcej
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym
Burmistrz Miasta Jasła ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na najem lokalu użytkowego o powierzchni 59,96 m² 28,52 m²
piwnica zlokalizowanego na parterze budynku przy ul. Rynek 7 w
Jaśle.
26.02.2020 więcej
Informacja z 19 lutego 2020 r.
Podaje się do publicznej wiadomości, że Dyrektor Zarządu
Zlewni w Jaśle na wniosek Miasta Jasła wszczął postępowanie
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych
spływających z terenu dróg osiedlowych, parkingów oraz
dachów osiedla "Na Kotlinę" w m. Jasło poprzez istniejącą
studnię wpadową.
25.02.2020 więcej
Informacja z 19 lutego 2020 r.
Podaje się do publicznej wiadomości, że Dyrektor Zarządu
Zlewni w Jaśle na wniosek Miasta Jasła, reprezentowanego przez
Burmistrza Miasta Jasła wszczął postępowanie w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie
odprowadzania wód opadowych lub roztopowych spływających z
placu i dachu Domu Ludowego przy ul. Sobniowskiej w Jaśle
poprzez istniejącą studnię wpadową do rowu odwadniającego w
miejscowości Jasło
25.02.2020 więcej
Informacja Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25.02.2020 r.
w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia
25.02.2020 r. do 16.03.2020 r. włącznie został wywieszony
wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie
bezprzetargowym, obejmujący część działki ewid. nr 183/36
położonej w Jaśle, obręb Nr 13 – Wądoły
25.02.2020 więcej
Informacja Burmistrza Miasta Jasła z 19.02.2020 r.
w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 19 lutego
2020 r. do dnia 10 marca 2020 r. włącznie został wywieszony
wykaz nieruchomości położonej w Jaśle, przeznaczonej do
oddania w najem, obejmujący część działki ewid. nr 1573/7
obr. 9 - Górka
19.02.2020 więcej
Ogłoszenie z dnia 13 lutego 2020 r.
informacja o wynikach konkursu ofert na realizację w 2020 r. w
formie powierzenia zadania publicznego w zakresie pracy z
rodziną, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
13.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się