Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie z 30 czerwca 2022 r.
Burmistrz Brzostku zawiadamia strony postępowania, że w dniu 30
czerwca 2022 r. wydana została decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi
krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, Brzostka,
Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno - Jasło".
01.07.2022 więcej
Ogłoszenie z 28 czerwca 2022 r.
ogłoszenie o wynikach konkursu pod tytułem: „Realizacja w
2022 roku następujących zadań: usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które ze
względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają
opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego
wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia
codziennego”.
29.06.2022 więcej
Obwieszczenia z 27 czerwca 2022 r.
Informuję, że w dniu 20 czerwca 2022 roku na wniosek Tarkett
Polska Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
inwestycyjnego pod nazwą: "Posadowienie dwóch linii do
produkcji paneli/płytek RIGID LVT 3 i RIGID LVT 4 na terenie
Tarkett Polska Sp z o.o. Oddział w Jaśle" zlokalizowanych na
działce o nr ewid. 3/194 obręb 18 Gamrat.
27.06.2022 więcej
Ogłoszenie z 23.06.2022 r.
o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
27.06.2022 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła znak: WA.6733.7.2022 z dnia 2022-06-23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła znak: WA.6733.7.2022 z
dnia 2022-06-23 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego
23.06.2022 więcej
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie z 8 czerwca 2022 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia
dla firmy NOWA AUTO KURKIEWICZ Spółka Jawna, Skibin 26A, 88-200
Radziejów pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzaniu ścieków
przemysłowych pochodzących z terenu Stacji Demontażu Pojazdów
w Jaśle zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla
środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych będących
własnością LOTOS Infrastruktura S.A. w Jaśle
15.06.2022 więcej
Obwieszczenia z 15 czerwca 2022 r.
Obwieszczenia dotyczą wszczęcia postepowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą:
:Rozbudowa istniejącej hali magazynowej E4 o konstrukcji
stalowej o halę namiotową magazynową na działce ewidencyjnej
nr ewid. 3/295 w obrębie ewidencyjnym 0018 Gamrat, jednostce
ewidencyjnej Jasło - miasto."
15.06.2022 więcej
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA JASŁA
Zapraszam mieszkańców Miasta Jasła, lokalnych partnerów
społeczno-gospodarczych oraz sąsiednie gminy i ich związki do
udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pod
nazwą STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO „DORZECZE WISŁOKI”
NA LATA 2022-2030.
14.06.2022 więcej
Informacja Burmistrza Miasta Jasła z dnia 09.06.2022 r.
W siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle oraz na stronie internetowej
www.jaslo.pl został wywieszony na okres od 09.06.2022 r. do
30.06.2022 r. wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą
pomieszczenie magazynowe zlokalizowane w budynku przy ul.
Wincentego Pola 41 w Jaśle, przeznaczoną do oddania w najem w
trybie bezprzetargowym.
09.06.2022 więcej
Informacja Burmistrza miasta Jasła z dnia 09.06.2022 r.
W siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 9 czerwca
2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. włącznie został wywieszony
wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła,
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, w
szczególności działka ewidencyjna nr 188/11 o powierzchni
0,0269 ha położona w Jaśle, obręb ewidencyjny nr 04 –
Dzielnica Magazynowo – Przemysłowa.
09.06.2022 więcej

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..