Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła znak:WA.6733.30.2020 z
dnia 2020-11-27
30.11.2020 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła znak. WA.6733.29.2020 z
dnia 2020-11-27
30.11.2020 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła znak:WA.6733.28.2020 z
dnia 2020-11-27
30.11.2020 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła znak: WA.6733.24.2020 z dnia 2020-11-18
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła znak: WA.6733.24.2020 z
dnia 2020-11-18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego
23.11.2020 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła znak: WA.6733.25.2020 z dnia 2020-11-20
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła znak: WA.6733.25.2020 z
dnia 2020-11-20 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego
23.11.2020 więcej
III ogłoszenie o naborze wniosków na przyznanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych położonych na obszarze Jasła
III ogłoszenie o naborze wniosków na przyznanie dotacji celowej
na realizację przedsięwzięć służących rozwojowi rodzinnych
ogrodów działkowych położonych na obszarze Jasła
01.12.2020 więcej
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Burmistrz Miasta Jasła ogłasza otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom
01.12.2020 więcej
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Burmistrz Miasta Jasła ogłasza otwarty konkurs ofert na
realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej,
które mogą być dofinansowane w formie dotacji z budżetu
Miasta Jasła w 2021 roku
01.12.2020 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła znak: WA.6733.26.2020 z dnia 2020-11-25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła znak: WA.6733.26.2020 z
dnia 2020-11-25 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego
25.11.2020 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła z 24 listopada 2020 r.
zawiadamiam że w dniu 24 listopada 2020 roku została wydana
decyzja
24.11.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się