Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji wodociągu
w dniu 13 sierpnia 2019 na wniosek MPGK w rejonie ulicy 3 Maja i
Słonecznej
19.08.2019 więcej
Decyzja o lokalizacji gazociągu
wydana przez Burmistrza Miasta Jasła na wniosek Polskiej
Spółki Gazownictwa w Tarnowie zlokalizowanego przy ul. Równia
w Jaśle
16.08.2019 więcej
Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na usługi opiekuńcze
Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na usługi opiekuńcze.
Wybrano ofertę Polskiego Czerwonego Krzyża - Oddział Rejonowy
w Jaśle
13.08.2019 więcej
Ogłoszenie MOPS w sprawie udziału w komisji konkursowej
Ogłoszenie MOPS w sprawie udziału w komisji konkursowej
07.08.2019 więcej
Informacja Burmistrza Miasta Jasła
Informacja Burmistrza Miasta Jasła z dnia 6 sierpnia 2019 r.
06.08.2019 więcej
Ogłoszenie z dnia 23.08.2019 r. o złożeniu oferty
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.08.2019 więcej
Katalog ulg, zwolnień i pref. dla dla użytk. Karty Dużej Rodziny
Katalog ulg, zwolnień i preferencji dla dla użytkowników Karty
Dużej Rodziny. Aktualizacja 19-08-2019
20.08.2019 więcej
Ogłoszenie o V przetargu nieograniczonym
Ogłoszenie o V przetargu nieograniczonym
14.08.2019 więcej
Informacja Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13.08.2019 r.
w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w
Jaśle, obręb 14 - Niegłowice
13.08.2019 więcej
Informacja Burmistrza Miasta Jasła z dnia 05.08.2019 r.
w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 05.08.2019
r. do 25.08.2019 r. włącznie został wywieszony wykaz
nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie
bezprzetargowym, obejmujący część działki ewid. nr 1964/3
położonej w Jaśle, obręb nr 8 - Centrum z przenaczeniem na
umieszczenie tablicy reklamowej.
05.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się