Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27.09.2023 r.
o wynikach konkursu ofert na realizację w 2023 r. w formie
powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w
tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób polegającego na
świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług
opiekuńczych nad osobami, które ze względu na stan zdrowia lub
niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia
28.09.2023 więcej
Obwieszczenia
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą:
"Budowa kotłowni wraz montażem instalacji do przetwarzania
odpadów pochodzących z obróbki płyty wiórowej przy
zastosowaniu procesów termicznego przekształcania odpadów"
27.09.2023 więcej
Informacja Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25.09.2023 r.
w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, a także na stronie
internetowej www.jaslo.pl, w okresie od dnia 25.09.2023 r. do
15.10.2023 r. włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości
położonych w Jaśle, obejmujących: - działkę ewid. nr 200/7
o pow. 4,5712 ha, obręb nr 12 – Gądki, - część –
wynoszącą 3,0387 ha – działki ewid. nr 1119/3, obręb nr 14
– Niegłowice, - działkę ewid. nr 1121/1 o pow. 0,0261 ha,
obręb nr 14 – Niegłowice, - działkę ewid. nr 3097 o pow.
0,5365 ha, nr 3091 o pow. 0,2288 ha i część – wynoszącą
0,4446 ha - działki ewid. nr 3131, obręb nr 24 – Gliniczek,
przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym,
na czas nieoznaczony.
27.09.2023 więcej
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 i art. 51 ust. 3 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art.
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zwanej
dalej k.p.a.
21.09.2023 więcej
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 i art. 51 ust. 3 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art.
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zwanej
dalej k.p.a.
21.09.2023 więcej
Obwieszczenie
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jaśle prowadzi
postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
lokalizowanie w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
nowych obiektów budowlanych tj. budynku mieszkalnego wraz z
infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na dz. nr 173/2
obręb 19 Krajowice, gm. Miasto Jasło
20.09.2023 więcej
Obwieszczenie
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w
Rzeszowie zawiadamia, że została wydana decyzja udzielająca
dla zakładu: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74,
03-734 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do
wód i do urządzeń wodnych tj. rowów, wykonanie urządzeń
wodnych - rowów, drenaży, wylotów wód opadowych i
roztopowych, przebudowa urządzeń wodnych tj. rowów wraz z
rozbiórką przepustów i budową nowych przepustów, prowadzenie
przez wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego,
przepustów, przewodów w rurociągach osłonowych,
zlokalizowanych na terenie gmin: Miasto Krosno, Tarnowiec, Miasto
Jasło, Jedlicze, dla zadania: "Rewitalizacja linii kolejowej nr
108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz", odcinek A: Jasło (ze
stacją) - Krosno (bez stacji) km 43 + 480 - 67 + 000
20.09.2023 więcej
OBWIESZCZENIE
O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 53 ust. 1
i art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977
ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775
ze zm.) zwanej dalej k.p.a. z a w i a d a m i a m że na wniosek
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie
przy ul. Bandrowskiego 16 zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym dla realizacji przedsięwzięcia
inwestycyjnego obejmującego budowę gazociągu niskiego
ciśnienia dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Planowane
przedsięwzięcie inwestycyjne przewidziane jest do lokalizacji
na terenie działek nr ewid.: 23/4, 16/2, 16/3, 16/13, 16/14 (w
obrębie ewidencyjnym nr 12 - Gądki) w Jaśle.
18.09.2023 więcej
Obwieszczenie z 18 września 2023 r.
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, że na wniosek złożony przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Rewitalizacja linii
kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz" - Etap A:
Jasło (ze stacją) - Krosno (bez stacji) od km 43, 480 do km
66,707.
18.09.2023 więcej
Informacja Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14.09.2023 r.
w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, a także na stronie
internetowej www.jaslo.pl, w okresie od dnia 14.09.2023 r. do
04.10.2023 r. włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości,
obejmującej działkę ewid. nr 2696/18 położoną w Jaśle,
obręb nr 2 – Ulaszowice i działkę ewid. nr 1/133 położoną
w Jaśle, obręb 03A - PGR, przeznaczonej do oddania w najem w
trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony.
14.09.2023 więcej

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..