Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie Dyrektora MOPS z dn. 03.06.2020 r.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle
informuje, że:
03.06.2020 więcej
Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym
Burmistrz Miasta Jasła ogłasza III przetarg ustny
nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 59,96
m² 28,52 m² piwnica, zlokalizowanego na parterze budynku
przy ul. Rynek 7 w Jaśle.
03.06.2020 więcej
Ogłoszenie z dnia 02.06.2020 r.
o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ust. 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
02.06.2020 więcej
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Burmistrz Miasta Jasła informuje o możliwości składania ofert
na realizację w 2020 r. w formie powierzenia zadania publicznego
02.06.2020 więcej
Obwieszczenie z dnia 1 czerwca 2020 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia inwestycyjnego
01.06.2020 więcej
Informacja Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 maja 2020 r.
w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 28.05.2020
r. do 17.06.2020 r. włącznie został wywieszony wykaz
nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie
bezprzetargowym na okres 3 lat, obejmujący garaż murowany nr 3
wraz z częścią działki ewid. nr 837/11 położonej w Jaśle,
obręb Nr 8 – Centrum.
28.05.2020 więcej
Informacja z 27 maja 2020 r.
Podaje się do publicznej wiadomości, że Dyrektor Zarządu
Zlewni w Jaśle wszczął postępowanie w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego.
27.05.2020 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25.05.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Burmistrz Miasta Jasła zawiadamia, że w dniu 25 maja 2020 r.
została wydana na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 33-100 w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego...
27.05.2020 więcej
Informacja Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22.05.2019 r.
Informacja Burmistrza Miasta Jasła w sprawie podania do
publicznej wiadomości projektów wybranych do realizacji w
ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.
25.05.2020 więcej
Informacja Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18.05.2020 r.
w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 18 maja
2020 r. do dnia 8 czerwca 2020 r. włącznie został wywieszony
wykaz nieruchomości
18.05.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się